เลือกปีงบที่ต้องการ
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD - [ ปีงบ 2565 ]
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 149,691
2 แผนกศัลยกรรม 39,464
3 แผนกสูติกรรม 15,750
4 แผนกนรีเวช 10,031
5 แผนกกุมารเวช 14,850
6 แผนกหูคอจมูก 19,709
7 แผนกตา 17,592
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 21,688
9 แผนกจิตเวช 17,668
10 แผนกทันตกรรม 20,783
11 แผนกฉุกเฉิน 39,952
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 21,544
13 แผนกประกันสังคม 26,359
14 ตรวจสุขภาพ 7,375
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 29,071
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 166,050
17 แผนก PUI 42,388
18 แผนก ARI 59,513
19 OR 809
19 อื่นๆ 83,993