ข้อมูลเดือน ก.ย. 2566

32,707

ผู้ป่วย OPD

35,737

จำนวนใบยา

2,155

ผู้ป่วย IPD ใหม่

32,845

จำนวน Visit

0

ผู้ป่วย PUI

0

ผู้ป่วย ARI

304

LAB COVID

114

วัคซีน COVID

รายงานประจำเดือนผู้ป่วย OPD

# รายการ จำนวน
1 แผนกอายุรกรรม 7,993    
2 แผนกศัลยกรรม 2,887    
3 แผนกสูติกรรม 1,039    
4 แผนกนรีเวช 693    
5 แผนกกุมารเวช 1,607    
6 แผนกหูคอจมูก 1,349    
7 แผนกตา 1,144    
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 1,443    
9 แผนกจิตเวช 1,177    
10 แผนกทันตกรรม 1,889    
11 แผนกฉุกเฉิน 2,411    
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 1,558    
13 แผนกประกันสังคม 1,960    
14 ตรวจสุขภาพ 307    
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 2,121    
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 114    
17 แผนก PUI 0    
18 แผนก ARI 0    
19 อื่นๆ 8,115    
20 จำนวนใบยาต่อวัน 35,737    
21 จำนวน Visit ต่อวัน 32,845    
22 จำนวนผู้ป่วย 32,707    
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 2,155    
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0    
25 สิ่งส่งตรวจ COVID 19 304    
26 OR 0    
27 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 2,585