เลือกวันที่ต้องการ
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD - [ วันที่ 29 พ.ย. 2565 ]
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 529
2 แผนกศัลยกรรม 309
3 แผนกสูติกรรม 63
4 แผนกนรีเวช 39
5 แผนกกุมารเวช 58
6 แผนกหูคอจมูก 84
7 แผนกตา 93
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 90
9 แผนกจิตเวช 47
10 แผนกทันตกรรม 118
11 แผนกฉุกเฉิน 134
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 117
13 แผนกประกันสังคม 124
14 ตรวจสุขภาพ 18
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 116
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0
17 แผนก PUI 116
18 แผนก ARI 182
19 OR 0
20 อื่นๆ 249