ข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2566
เลือกวันที่ต้องการ

2,110

ผู้ป่วย OPD

2,301

จำนวนใบยา

127

ผู้ป่วย IPD ใหม่

2,120

จำนวน Visit

0

ผู้ป่วย PUI

0

ผู้ป่วย ARI

14

LAB COVID

0

วัคซีน COVID

รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD

# รายการ จำนวน
1 แผนกอายุรกรรม 572    
2 แผนกศัลยกรรม 179    
3 แผนกสูติกรรม 46    
4 แผนกนรีเวช 38    
5 แผนกกุมารเวช 98    
6 แผนกหูคอจมูก 95    
7 แผนกตา 83    
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 96    
9 แผนกจิตเวช 95    
10 แผนกทันตกรรม 119    
11 แผนกฉุกเฉิน 127    
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 100    
13 แผนกประกันสังคม 140    
14 ตรวจสุขภาพ 34    
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 69    
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0    
17 แผนก PUI 0    
18 แผนก ARI 0    
19 อื่นๆ 479    
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,301    
21 จำนวน Visit ต่อวัน 2,120    
22 จำนวนผู้ป่วย 2,110    
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 127    
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0    
25 สิ่งส่งตรวจ COVID 19 14    
26 OR 3    
27 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 119