เลือกวันที่ต้องการ
รายงานประจำวันผู้ป่วย IPD - [ วันที่ 29 พ.ย. 2565 ]
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 Hospitel 0
2 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 14
3 รพ.สนามเรือนจำจังหวัด 14
4 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0
5 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0
6 ติดเชื้อ 1 (มธ.) 11
7 ติดเชื้อ 2 (พ.2) 0
8 ติดเชื้อ 3 (RCU) 7
9 ติดเชื้อ 4 (ENT) 3
10 ติดเชื้อ 5 0
11 ติดเชื้อ 6 0
12 ติดเชื้อ 8 0
13 ICU อายุรกรรม 13
14 ICU ศัลยกรรม 10
15 ICU พุทไธศวรรย์ 9
16 อายุรกรรมชาย 1 38
17 อายุรกรรมหญิง 1 40
18 อายุรกรรมหญิง 2 29
18 โรคหลอดเลือดสมอง 9
20 ศัลยกรรมชาย 38
21 ศัลยกรรมหญิง 28
22 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 12
23 ศัลยกรรมกระดูก 34
24 กุมารเวชกรรม 13
25 ห้องคลอด 5
26 หลังคลอด 28
27 ทารกแรกเกิด 9
28 NICU 8
29 แผนกนรีเวช 3
30 พิเศษพุทไธฯ 5A 4
31 พิเศษพุทไธฯ 5B 9
32 พิเศษพุทไธฯ 4 18
33 สุภา วิฆเนศ 19
34 เทพประชา 2
35 Home Isolation 1
36 Child Home Isolation 2
37 อื่นๆ 66
38 ผู้ป่วยในทั้งหมด 497
39 แผนกเทพประชา 2
39 OR 32