• ผู้ป่วย OPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ OPD vist/วัน
  1,856
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ IPD visit/วัน
  578
 • ผู้ป่วย OPD (ต่อเดือน)
  เดือน พ.ค. 2565
  37,445
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อเดือน)
  เดือน พ.ค. 2565
  2,744
 • ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์
  วันที่ 23 พ.ค. 2565
  0
 • ผู้ป่วย IPD ใหม่ (visit)
  วันที่ 23 พ.ค. 2565
  132
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 560
2 แผนกศัลยกรรม 182
3 แผนกสูติกรรม 98
4 แผนกนรีเวช 43
5 แผนกกุมารเวช 50
6 แผนกหูคอจมูก 89
7 แผนกตา 96
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 137
9 แผนกจิตเวช 118
10 แผนกทันตกรรม 114
11 แผนกฉุกเฉิน 111
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 107
13 แผนกประกันสังคม 121
14 ตรวจสุขภาพ 26
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 144
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 1,588
17 แผนก PUI 100
18 แผนก ARI 168
19 อื่นๆ 322
20 จำนวนใบยาต่อวัน 4,092
21 จำนวน Visit ต่อวัน 3,740
22 จำนวนผู้ป่วย 3,680
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 132
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0
25 สิ่งส่งตรวจ LAB COVID 19 (เฉพาะ รพ.อยุธยา) 231
26 OR 0
รายงานประจำวันผู้ป่วย IPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 Hospitel 0
2 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 14
3 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 48
4 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0
5 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0
6 แผนกติดเชื้อ 1 (มธ.) 38
7 แผนกติดเชื้อ 2 (พ.2) 35
8 แผนกติดเชื้อ 3 (RCU) 14
9 แผนกติดเชื้อ 4 (ENT) 17
10 แผนกติดเชื้อ 5 0
11 แผนกติดเชื้อ 6 7
12 แผนกติดเชื้อ 8 2
13 แผนก ICU 1 12
14 แผนก ICU 2 5
15 แผนก ICU พุทไท 2 7
16 แผนกอายุรกรรมชาย 40
17 แผนกอายุรกรรมหญิง 55
18 แผนกอายุรกรรมหญิง 2 28
18 แผนกโรคหลอดเลือดสมอง 9
20 แผนกศัลยกรรมชาย 22
21 แผนกศัลยกรรมหญิง 28
22 แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ 14
23 แผนกศัลยกรรมกระดูก 16
24 วอร์ดกุมารเวช 8
25 ห้องคลอด 9
26 แผนกหลังคลอด 25
27 แผนกแรกคลอด 8
28 แผนกทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 7
29 แผนกนรีเวช 6
30 แผนกพุทไธ 5A 11
31 แผนกพุทไธ 5B 8
32 แผนกพุทไธ 4 9
33 แผนกสุภา 16
34 แผนกเทพประชา 3
35 Home Isolation 887
35 Community Isolation 20
36 HIC 687
37 OR 29
38 อื่นๆ 133
39 จำนวนผู้ป่วย 1,294