ข้อมูลวันที่ 23 มี.ค. 2566

1,884

ผู้ป่วย OPD

588

ผู้ป่วย IPD

101

ผู้ป่วย IPD ใหม่

112.21

อัตราครองเตียง

0

ผู้ป่วย PUI

0

ผู้ป่วย ARI

30

LAB COVID

0

วัคซีน COVID

รายงานประจำวัน OPD

# รายการ จำนวน
1 แผนกอายุรกรรม 607    
2 แผนกศัลยกรรม 96    
3 แผนกสูติกรรม 94    
4 แผนกนรีเวช 58    
5 แผนกกุมารเวช 65    
6 แผนกหูคอจมูก 70    
7 แผนกตา 81    
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 107    
9 แผนกจิตเวช 104    
10 แผนกทันตกรรม 127    
11 แผนกฉุกเฉิน 123    
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 119    
13 แผนกประกันสังคม 120    
14 ตรวจสุขภาพ 14    
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 110    
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0    
17 แผนก PUI 0    
18 แผนก ARI 0    
19 อื่นๆ 285    
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,070    
21 จำนวน Visit ต่อวัน 1,889    
22 จำนวนผู้ป่วย 1,884    
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 101    
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0    
25 สิ่งส่งตรวจ COVID 19 30    
26 OR 1    

รายงานประจำวัน IPD

# รายการ จำนวน
1 Hospitel 0    
2 ติดเชื้อ 1 (มธ.) 7    
3 ติดเชื้อ 2 (พ.2) 0    
4 ติดเชื้อ 3 (RCU) 0    
5 ติดเชื้อ 4 (ENT) 3    
6 ICU อายุรกรรม 14    
7 ICU ศัลยกรรม 6    
8 ICU พุทไธศวรรย์ 7    
9 อายุรกรรมชาย 57    
10 อายุรกรรมหญิง 41    
11 อายุรกรรมหญิง 2 22    
12 โรคหลอดเลือดสมอง 11    
13 ศัลยกรรมชาย 43    
14 ศัลยกรรมหญิง 45    
15 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 10    
16 ศัลยกรรมกระดูก 37    
17 กุมารเวชกรรม 22    
18 ห้องคลอด 7    
19 หลังคลอด 44    
20 ทารกแรกเกิด 19    
21 NICU 5    
22 นรีเวชกรรม 12    
23 พิเศษพุทไธฯ 5A 9    
24 พิเศษพุทไธฯ 5B 10    
25 พิเศษพุทไธฯ 4 15    
26 สุภา วิฆเนศ 36    
27 เทพประชา 7    
28 อื่นๆ 84    
29 ติดเชื้อ 5 0    
30 Home Isolation 1    
31 Community Isolation 0    
32 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 14    
33 ติดเชื้อ 6 0    
34 ติดเชื้อ 7 0    
35 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 6    
36 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0    
37 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0    
38 ติดเชื้อ 8 0    
39 Child Home Isolation 2    
40 OR 47