• ผู้ป่วย OPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ OPD vist/วัน
  1,803
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ IPD visit/วัน
  521
 • ผู้ป่วย OPD (ต่อเดือน)
  เดือน ต.ค. 2565
  7,075
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อเดือน)
  เดือน ต.ค. 2565
  608
 • ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์
  วันที่ 5 ต.ค. 2565
  0
 • ผู้ป่วย IPD ใหม่ (visit)
  วันที่ 5 ต.ค. 2565
  130
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 534
2 แผนกศัลยกรรม 164
3 แผนกสูติกรรม 44
4 แผนกนรีเวช 47
5 แผนกกุมารเวช 78
6 แผนกหูคอจมูก 110
7 แผนกตา 72
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 106
9 แผนกจิตเวช 74
10 แผนกทันตกรรม 108
11 แผนกฉุกเฉิน 142
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 89
13 แผนกประกันสังคม 101
14 ตรวจสุขภาพ 21
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 77
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0
17 แผนก PUI 20
18 แผนก ARI 73
19 อื่นๆ 315
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,098
21 จำนวน Visit ต่อวัน 1,891
22 จำนวนผู้ป่วย 1,876
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 130
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0
25 สิ่งส่งตรวจ LAB COVID 19 (เฉพาะ รพ.อยุธยา) 135
26 OR 0
รายงานประจำวันผู้ป่วย IPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 Hospitel 0
2 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 14
3 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 15
4 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0
5 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0
6 ติดเชื้อ 1 (มธ.) 4
7 ติดเชื้อ 2 (พ.2) 0
8 ติดเชื้อ 3 (RCU) 0
9 ติดเชื้อ 4 (ENT) 2
10 ติดเชื้อ 5 0
11 ติดเชื้อ 6 0
12 ติดเชื้อ 8 0
13 ICU อายุรกรรม 14
14 ICU ศัลยกรรม 8
15 ICU พุทไธศวรรย์ 8
16 อายุรกรรมชาย 1 50
17 อายุรกรรมหญิง 48
18 อายุรกรรมหญิง 2 27
18 โรคหลอดเลือดสมอง 9
20 ศัลยกรรมชาย 38
21 ศัลยกรรมหญิง 47
22 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 17
23 ศัลยกรรมกระดูก 33
24 กุมารเวชกรรม 29
25 ห้องคลอด 10
26 หลังคลอด 63
27 ทารกแรกเกิด 16
28 NICU 5
29 นรีเวชกรรม 7
30 พิเศษพุทไธฯ 5A 5
31 พิเศษพุทไธฯ 5B 6
32 พิเศษพุทไธฯ 4 19
33 สุภา วิฆเนศ 23
34 เทพประชา 5
35 Home Isolation 1
35 Community Isolation 0
36 Child Home Isolation 2
38 อื่นๆ 59
39 ผู้ป่วยในทั้งหมด 569