ข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2566

1,991

ผู้ป่วย OPD

572

ผู้ป่วย IPD

127

ผู้ป่วย IPD ใหม่

109.16

อัตราครองเตียง

11

IPD ID

0

ผู้ป่วย ARI

14

LAB COVID

0

วัคซีน COVID

รายงานประจำวัน OPD

# รายการ จำนวน
1 แผนกอายุรกรรม 572    
2 แผนกศัลยกรรม 179    
3 แผนกสูติกรรม 46    
4 แผนกนรีเวช 38    
5 แผนกกุมารเวช 98    
6 แผนกหูคอจมูก 95    
7 แผนกตา 83    
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 96    
9 แผนกจิตเวช 95    
10 แผนกทันตกรรม 119    
11 แผนกฉุกเฉิน 127    
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 100    
13 แผนกประกันสังคม 140    
14 ตรวจสุขภาพ 34    
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 69    
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0    
17 แผนก PUI 0    
18 แผนก ARI 0    
19 อื่นๆ 479    
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,301    
21 จำนวน Visit ต่อวัน 2,120    
22 จำนวนผู้ป่วย 2,110    
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 127    
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0    
25 สิ่งส่งตรวจ COVID 19 14    
26 OR 3    
27 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 119    

รายงานประจำวัน IPD

# รายการ จำนวน
1 Hospitel 0    
2 ติดเชื้อ 1 (มธ.) 11    
3 ติดเชื้อ 2 (พ.2) 0    
4 ติดเชื้อ 3 (RCU) 0    
5 ติดเชื้อ 4 (ENT) 3    
6 ICU อายุรกรรม 13    
7 ICU ศัลยกรรม 10    
8 ICU พุทไธศวรรย์ 8    
9 อายุรกรรมชาย 48    
10 อายุรกรรมหญิง 43    
11 อายุรกรรมหญิง 2 23    
12 โรคหลอดเลือดสมอง 8    
13 ศัลยกรรมชาย 48    
14 ศัลยกรรมหญิง 31    
15 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 11    
16 ศัลยกรรมกระดูก 33    
17 กุมารเวชกรรม 28    
18 ห้องคลอด 4    
19 หลังคลอด 49    
20 ทารกแรกเกิด 16    
21 NICU 7    
22 นรีเวชกรรม 14    
23 พิเศษพุทไธฯ 5A 12    
24 พิเศษพุทไธฯ 5B 9    
25 พิเศษพุทไธฯ 4 20    
26 สุภา วิฆเนศ 24    
27 เทพประชา 8    
28 อื่นๆ 90    
29 ติดเชื้อ 5 0    
30 Home Isolation 1    
31 Community Isolation 0    
32 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 0    
33 ติดเชื้อ 6 0    
34 ติดเชื้อ 7 0    
35 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 6    
36 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0    
37 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0    
38 ติดเชื้อ 8 0    
39 Child Home Isolation 2    
40 OR 38