• ผู้ป่วย OPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ OPD vist/วัน
  1,853
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ IPD visit/วัน
  480
 • ผู้ป่วย OPD (ต่อเดือน)
  เดือน พ.ย. 2565
  45,076
 • อัตราครองเตียง
  เดือน พ.ย. 2565
  91.60
 • ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์
  วันที่ 29 พ.ย. 2565
  0
 • ผู้ป่วย IPD ใหม่ (visit)
  วันที่ 29 พ.ย. 2565
  101
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 529
2 แผนกศัลยกรรม 309
3 แผนกสูติกรรม 63
4 แผนกนรีเวช 39
5 แผนกกุมารเวช 58
6 แผนกหูคอจมูก 84
7 แผนกตา 93
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 90
9 แผนกจิตเวช 47
10 แผนกทันตกรรม 118
11 แผนกฉุกเฉิน 134
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 117
13 แผนกประกันสังคม 124
14 ตรวจสุขภาพ 18
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 116
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0
17 แผนก PUI 116
18 แผนก ARI 182
19 อื่นๆ 249
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,370
21 จำนวน Visit ต่อวัน 2,042
22 จำนวนผู้ป่วย 2,036
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 101
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0
25 สิ่งส่งตรวจ LAB COVID 19 (เฉพาะ รพ.อยุธยา) 90
26 OR 0
รายงานประจำวันผู้ป่วย IPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 Hospitel 0
2 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 14
3 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 14
4 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0
5 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0
6 ติดเชื้อ 1 (มธ.) 11
7 ติดเชื้อ 2 (พ.2) 0
8 ติดเชื้อ 3 (RCU) 7
9 ติดเชื้อ 4 (ENT) 3
10 ติดเชื้อ 5 0
11 ติดเชื้อ 6 0
12 ติดเชื้อ 8 0
13 ICU อายุรกรรม 13
14 ICU ศัลยกรรม 10
15 ICU พุทไธศวรรย์ 9
16 อายุรกรรมชาย 1 38
17 อายุรกรรมหญิง 40
18 อายุรกรรมหญิง 2 29
18 โรคหลอดเลือดสมอง 9
20 ศัลยกรรมชาย 38
21 ศัลยกรรมหญิง 28
22 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 12
23 ศัลยกรรมกระดูก 34
24 กุมารเวชกรรม 13
25 ห้องคลอด 5
26 หลังคลอด 28
27 ทารกแรกเกิด 9
28 NICU 8
29 นรีเวชกรรม 3
30 พิเศษพุทไธฯ 5A 4
31 พิเศษพุทไธฯ 5B 9
32 พิเศษพุทไธฯ 4 18
33 สุภา วิฆเนศ 19
34 เทพประชา 2
35 Home Isolation 1
35 Community Isolation 0
36 Child Home Isolation 2
38 อื่นๆ 66
39 ผู้ป่วยในทั้งหมด 482