ข้อมูลวันที่ 23 ก.พ. 2567

1,730

ผู้ป่วย OPD

535

ผู้ป่วย IPD

97

ผู้ป่วย IPD ใหม่

102.10

อัตราครองเตียง

6

IPD ID

0

ผู้ป่วย ARI

4

LAB COVID

0

วัคซีน COVID

รายงานประจำวัน OPD

# รายการ จำนวน
1 แผนกอายุรกรรม 359    
2 แผนกศัลยกรรม 182    
3 แผนกสูติกรรม 29    
4 แผนกนรีเวช 117    
5 แผนกกุมารเวช 90    
6 แผนกหูคอจมูก 86    
7 แผนกตา 60    
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 134    
9 แผนกจิตเวช 88    
10 แผนกทันตกรรม 85    
11 แผนกฉุกเฉิน 117    
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 132    
13 แผนกประกันสังคม 153    
14 ตรวจสุขภาพ 23    
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 95    
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 0    
17 แผนก PUI 0    
18 แผนก ARI 0    
19 อื่นๆ 353    
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,008    
21 จำนวน Visit ต่อวัน 1,850    
22 จำนวนผู้ป่วย 1,846    
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 97    
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 0    
25 สิ่งส่งตรวจ COVID 19 4    
26 OR 1    
27 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 116    

รายงานประจำวัน IPD

# รายการ จำนวน
1 Hospitel 0    
2 ติดเชื้อ 1 (มธ.) 6    
3 ติดเชื้อ 2 (พ.2) 0    
4 ติดเชื้อ 3 (RCU) 0    
5 ติดเชื้อ 4 (ENT) 2    
6 ICU อายุรกรรม 14    
7 ICU ศัลยกรรม 8    
8 ICU พุทไธศวรรย์ 8    
9 อายุรกรรมชาย 38    
10 อายุรกรรมหญิง 54    
11 อายุรกรรมหญิง 2 29    
12 โรคหลอดเลือดสมอง 4    
13 ศัลยกรรมชาย 29    
14 ศัลยกรรมหญิง 33    
15 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 13    
16 ศัลยกรรมกระดูก 21    
17 กุมารเวชกรรม 21    
18 ห้องคลอด 4    
19 หลังคลอด 44    
20 ทารกแรกเกิด 23    
21 NICU 8    
22 นรีเวชกรรม 15    
23 พิเศษพุทไธฯ 5A 5    
24 พิเศษพุทไธฯ 5B 8    
25 พิเศษพุทไธฯ 4 21    
26 สุภา วิฆเนศ 36    
27 เทพประชา 6    
28 อื่นๆ 84    
29 ติดเชื้อ 5 0    
30 Home Isolation 1    
31 Community Isolation 0    
32 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 0    
33 ติดเชื้อ 6 0    
34 ติดเชื้อ 7 0    
35 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 5    
36 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0    
37 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0    
38 ติดเชื้อ 8 0    
39 Child Home Isolation 2    
40 OR 29