• ผู้ป่วย OPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ OPD vist/วัน
  1,557
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อวัน)
  ผู้รับบริการ IPD visit/วัน
  516
 • ผู้ป่วย OPD (ต่อเดือน)
  เดือน ธ.ค. 2564
  6,281
 • ผู้ป่วย IPD (ต่อเดือน)
  เดือน ธ.ค. 2564
  337
 • ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์
  วันที่ 3 ธ.ค. 2564
  4
 • ผู้ป่วย IPD ใหม่ (visit)
  วันที่ 3 ธ.ค. 2564
  82
รายงานประจำวันผู้ป่วย OPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 แผนกอายุรกรรม 463
2 แผนกศัลยกรรม 182
3 แผนกสูติกรรม 25
4 แผนกนรีเวช 34
5 แผนกกุมารเวช 63
6 แผนกหูคอจมูก 73
7 แผนกตา 49
8 แผนกศัลยกรรมกระดูก 79
9 แผนกจิตเวช 70
10 แผนกทันตกรรม 48
11 แผนกฉุกเฉิน 89
12 แผนกฟื้นฟูและกายภาพ 93
13 แผนกประกันสังคม 89
14 ตรวจสุขภาพ 14
15 สิ่งส่งตรวจ รพ.อื่น 75
16 คลีนิคฉีดวัคซีน COVID 19 958
17 แผนก PUI 108
18 แผนก ARI 131
19 อื่นๆ 218
20 จำนวนใบยาต่อวัน 2,786
21 จำนวน Visit ต่อวัน 2,534
22 จำนวนผู้ป่วย 2,515
23 จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ 82
24 ผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ 4
25 สิ่งส่งตรวจ LAB COVID 19 (เฉพาะ รพ.อยุธยา) 98
รายงานประจำวันผู้ป่วย IPD
ลำดับ รายการ จำนวนรับบริการ
1 Hospitel 53
2 ER ติดเชื้อ (พักคอย) 16
3 โรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัด 0
4 รพ.สนามเรือนจำบำบัดพิเศษ 0
5 รพ.สนามเรือนจำกลาง 0
6 แผนกติดเชื้อ 1 (มธ.) 2
7 แผนกติดเชื้อ 2 (พ.2) 17
8 แผนกติดเชื้อ 3 (RCU) 3
9 แผนกติดเชื้อ 4 (ENT) 6
10 แผนกติดเชื้อ 5 35
11 แผนกติดเชื้อ 6 0
12 แผนกติดเชื้อ 8 5
13 แผนก ICU 1 13
14 แผนก ICU 2 10
15 แผนก ICU พุทไท 2 5
16 แผนกอายุรกรรมชาย 35
17 แผนกอายุรกรรมหญิง 46
18 แผนกอายุรกรรมหญิง 2 19
18 แผนกโรคหลอดเลือดสมอง 5
20 แผนกศัลยกรรมชาย 39
21 แผนกศัลยกรรมหญิง 32
22 แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ 19
23 แผนกศัลยกรรมกระดูก 24
24 วอร์ดกุมารเวช 12
25 ห้องคลอด 7
26 แผนกหลังคลอด 37
27 แผนกแรกคลอด 19
28 แผนกทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 6
29 แผนกนรีเวช 10
30 แผนกพุทไธ 5A 10
31 แผนกพุทไธ 5B 11
32 แผนกพุทไธ 4 0
33 แผนกสุภา 22
34 แผนกเทพประชา 9
35 Home Isolation 91
35 Community Isolation 7
36 HIC 30
37 OR 0
38 อื่นๆ 31
39 จำนวนผู้ป่วย 599