โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Patient Identification : ระบุตัวผู้ป่วย